Tot voor kort kon u op deze website een verzoek indienen voor het houden van een raadgevend referendum over de donorwet (officieel de wijziging op de wet op de orgaandonatie).
De periode voor het indienen van een definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de donorwet is inmiddels ten einde. U kunt daarom geen verzoek meer indienen.

Het resultaat:

Via deze website donorwetreferendum.nl zijn er 14.238 verzoeken ingediend. Daar komen nog bij de verzoeken welke per post aan de kiesraad zijn gestuurd en de verzoeken welke bij de andere initiatiefnemers, stichting GeenPeil zijn ingediend. GeenPeil heeft via hun websites referendum.nl en hartvoordemocratie.nl 129.831 verzoeken verzameld.

Het aantal totaal aantal definitieve verzoeken voor het houden van een referendum over de donorwet is dus gestrand op ongeveer de helft van het benodigde aantal, namelijk rondom de 150.000 verzoeken waar er 300.000 nodig zijn. Er komt dus geen raadgevend referendum over de donorwet.

Dat betekent ook dat de donorwet zeer waarschijnlijk vanaf 2020 in werking zal treden. Als u in 2020 zich nog niet heeft laten registreren of u orgaandonor wilt zijn, ontvangt u een oproep alsnog een keuze te maken. Als u op die oproep niet reageert, krijgt u nog een tweede oproep, voor het geval de eerste oproep u was ontgaan. Pas als u ook na die tweede oproep niet aangeeft of u orgaandonor wilt zijn, wordt officieel geregistreerd dat u “geen bewaar” heeft. Daarmee bent u vanaf dat moment wel orgaandonor. U krijgt ook nog een brief ter bevestiging dat u staat geregistreerd als “geen bezwaar”. U kunt deze registratie op elk moment, ook na 2020, wijzigen, door alsnog te laten registreren of u wel of niet orgaandonor wilt zijn.

Wat wij nu gaan doen:

Ondanks het feit dat het benodigde aantal verzoeken niet is gehaald, zullen we de verzoeken toch printen en overhandigen aan de kiesraad. Dit doen we omdat u uw verzoek heeft ingediend in vertrouwen dat deze mee zal tellen in de uitkomst, ook als dat geen verschil zal maken voor de uitkomst.
Zodra de verzoeken door de kiesraad in ontvangst zijn genomen, zullen we alle verzoeken van onze systemen wissen. Ze worden niet gedeeld met enig ander dan de kiesraad.

De kiesraad zal op een later tijdstip bekend maken hoeveel verzoeken zij precies hebben ontvangen, en hoeveel daarvan zij als geldig beschouwen. Als u daarvan op de hoogte wilt blijven, kunt u het nieuws van onze organisaties, of het nieuws van de kiesraad volgen, bijvoorbeeld via twitter.

Stichting Bezinning Orgaandonatie blijft onderzoek doen naar en voorlichting geven over orgaandonatie. @Orgaandonaties orgaandonorjaofnee.nl

Stichting Fast Forward Society is nog niet volledig van start gegaan, maar zal in de nabije toekomst artikelen schijven en evenementen organiseren over maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken in Nederland. @SocietyForward FFSociety.nl

Stichting CitizenGO gaat verder met het aanbieden van petities over verschillende maatschappelijk onderwerpen. @CitizenGOnl CitizenGO.org

We vinden het hierbij belangrijk nog op te merken dat deze stichtingen in hun standpunten en opvattingen verschillen. We hebben samengewerkt met als doel vanaf begin af aan een zo compleet mogelijk beeld te kunnen geven van voor- en tegenstanders van de donorwet. Helaas is het bij deze drie organisaties gebleven, en is het tot een bredere campagne niet gekomen. Desondanks zijn we er trots op dat we u de gelegenheid hebben kunnen bieden on-line een verzoek in te dienen.

Over de verhouding met de andere initiatiefnemer GeenPeil:

We hadden liever gezien dat er één gezamenlijke coalitie van organisaties was ontstaan, welke samen via één website de verzoeken inzamelden, en samen het onderwerp toelichten. GeenPeil heeft er voor gekozen om toch een eigen campagne op te zetten. Helaas heeft dat voor ons betekend dat de pers niet in ons geïnteresseerd was. We kregen de indruk dat de media alleen oog had voor GeenPeil, en dat daarmee het raadgevend referendum over de donorwet alleen door GeenPeil zou worden uitgelegd. GeenPeil heeft meerdere malen aangegeven dat het onderwerp centraal zou moeten staan bij een referendum. Desondanks kregen wij de indruk dat het hen vooral te doen was om het houden van een referendum, en in mindere mate om het onderwerp orgaandonatie en de donorwet. Dit is echter onze interpretatie, en uiteraard staat het ieder vrij om welke reden dan ook een verzoek in te dienen, of daarin te faciliteren.

Over de financiering:

Voor de volledigheid geven we ook graag aan hoe we dit initiatief hebben gefinancierd. We hebben u niet via deze website gevraagd te doneren, omdat we dat ongepast vonden. We hebben dit niet georganiseerd om onze eigen kas te spekken, maar om de discussie over orgaandonatie te faciliteren. Dit heeft er dan ook toe geleid dat we gedurende deze actie geen donaties hebben ontvangen. Voor het grootste deel heeft CitizenGO de kosten gedekt, met ondersteuning van stichting Bezinning Orgaandonatie en stichting Fast Forward Society. Denkt u bij de kosten aan het hosten van de website, een vergoeding voor de webmaster (wie we hebben ingehuurd) en het printen en afleveren van de verzoeken.


Als u nog vragen heeft, kunt u ons mailen via contact@donorwetreferendum.nl.

Ten slotte danken we ieder wie via sociale media, via de e-mail of op welke wijze dan ook heeft opgeroepen over orgaandonatie en over de donorwet na te denken.


Dit on-line formulier was een gezamenlijk initiatief van: